Privacybeleid

Wij hechten zeer veel waarde aan uw privacy en daarom vormen uw persoonlijke gegevens een belangrijk onderdeel van ons ondernemingsbeleid. Op deze pagina willen wij u uitvoerig voorlichten over de aard en omvang van het gebruik van persoonsgegevens in het kader van onze bedrijfsvoering. Hieronder leest u, welke informatie in onze database wordt vastgelegd en hoe deze informatie wordt gebruikt.


Privacybeleid van SolydXK Services

 1. Verantwoording

  SolydXK Services, gevestigd aan Baroniehoeven 11 5244 HX Rosmalen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

  Contactgegevens:

  https://solydxk.nl Baroniehoeven 11 5244 HX Rosmalen +31 624 918 025 arjenbalfoort@solydxk.nl

 2. Verzameling en verwerking van persoonlijke gegevens

  SolydXK Services verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
  - Voor- en achternaam
  - Geslacht
  - Adresgegevens
  - Telefoonnummer
  - E-mailadres
  - Bankrekeningnummer

  Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via privacy@solydxk.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 3. Doel en grondslag van de verwerking van persoonsgegevens

  SolydXK Services verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
  - Het afhandelen van uw betaling
  - U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  - U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
  - Om goederen en diensten bij u af te leveren
  - SolydXK Services verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

  Klantgegevens, bestands- en vergoedingsdata worden na afloop van het op de beëindiging van de overeenkomst volgende kalenderjaar gewist, voor zover op grond van wettelijke regelingen geen langere bewaarperiode vereist is (bijvoorbeeld belastingrechtelijke richtlijnen). Verbindings- en benuttingsgevens worden uitsluitend voor berekening en bewijs van betalingen opgeslagen en wel ten hoogste zes maanden na factuurverzending. Gegevens van geïnteresseerden, wervingsgegevens, medewerkergegevens, sollicitantgegevens en leveranciergegevens worden gewist, zodra het desbetreffende oogmerk is vervallen en voor zover op grond van wettelijke regelingen geen langere bewaarperiode vereist is.

 4. Delen van persoonsgegevens met derden

  SolydXK Services verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 5. Cookies en services van derde partijen

  SolydXK Services gebruikt geen cookies en maakt geen gebruik van derde partijen. Op onze sites zijn geen tracking van social media-diensten zoals Facebook geïntegreerd. Ook zullen wij ervoor zorg dragen dat de sites vrij zijn van advertenties van derde partijen.

 6. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

  U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door SolydXK Services en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar privacy@solydxk.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. SolydXK Services wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/klacht

 7. Beveiliging persoonsgegevens

  SolydXK Services neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via privacy@solydxk.nl