Algemene Voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden regelen de rechtsverhouding tussen Opdrachtnemer en haar opdrachtgevers.

Algemene voorwaarden van SolydXK Services, versie 1.0

 1. Werkingssfeer, wijzigingen

  1. Deze Algemene Voorwaarden (AV) van SolydXK Services  (SolydXK Services, Baroniehoeven 11, 5244 HX Rosmalen, Nederland ,contact: info@solydxk.nl, telefoon: +31 624 918 025), hierna te noemen SolydXK, gelden voor alle producten en diensten van SolydXK.
  2. SolydXK levert al zijn producten en diensten uitsluitend op basis van deze AV. Dit geldt in het bijzonder ook, wanneer de klant Algemene Voorwaarden hanteert en deze tegenstrijdige of van de hier weergegeven AV afwijkende bepalingen bevatten.
  3. SolydXK kan deze AV wijzigen met inachtneming van een redelijke kennisgevingstermijn. Indien de klant niet binnen de door SolydXK gestelde termijn bezwaar maakt tegen de wijziging, geldt de wijziging als aanvaard. In zijn wijzigingsaankondiging wijst SolydXK de klant erop, dat de wijziging van kracht wordt, indien hij daartegen niet binnen de gestelde termijn bezwaar maakt.
  4. SolydXK kan informatie en verklaringen die betrekking hebben op de overeenkomst, aan het e-mailadres van de klant sturen.

 2. Producten en diensten van SolydXK

  1. De omvang van de afzonderlijke producten en diensten wordt bepaald door de op het tijdstip van bestelling actuele beschrijving van de producten en diensten.
  2. Voor alle diensten en producten waarbij de producten of diensten van een derde partij (zoals een Internet Service Provider) vereist zijn, gelden de Algemene Voorwaarden van deze derde partij. Dit kan een in overleg met de klant gekozen derde partij zijn, of een door de klant aangewezen derde partij.
  3. SolydXK zal de onderhoudswerkzaamheden, voor zover dit mogelijk is, doorvoeren op tijden waarop weinig gebruik wordt gemaakt van het internet. Indien langer durende tijdelijke onderbrekingen of beperkingen van zijn diensten noodzakelijk zijn, zal SolydXK de klant van tevoren over de aard, omvang en duur van de belemmering informeren, voor zover dit onder de gegeven omstandigheden objectief mogelijk is en deze kennisgeving het herstel van reeds opgetreden onderbrekingen niet zou vertragen.
  4. SolydXK kan zijn producten en diensten wijzigen, voor zover dit met inachtneming van de belangen van de klant en SolydXK in redelijkheid voor de klant acceptabel is.
  5. Om de veiligheid, vertrouwelijkheid, beschikbaarheid, integriteit en belastbaarheid van de systemen, netwerken, programma's, toepassingen en gegevens van SolydXK en derden duurzaam te waarborgen kan SolydXK programma's, toepassingen, scripts, apps, bestanden en links geheel of gedeeltelijk uitschakelen of wijzigen inclusief het uitvoeren van updates, upgrades of het uitbrengen van een nieuw versie, voor zover dit met afweging van de belangen van andere klanten voor de klant acceptabel is. Dit geldt met name voor programma's, toepassingen, scripts en apps waarvan de supportperiode van de fabrikant of de community is verstreken.
  6. Voor zover noodzakelijk en redelijk, verleent de klant zijn medewerking bij een wijziging door bijvoorbeeld een hernieuwde invoer van toegangsgegevens of eenvoudige aanpassingen van zijn systemen.
  7. Voor een aantal aanvullende diensten ontstaan er voor SolydXK kosten, die SolydXK doorberekent aan de klanten in de vorm van een servicevergoeding. Het gaat daarbij om diensten zoals bijvoorbeeld contractoverdracht, reactivering van een opdracht of een hernieuwde factuurverzending.
  8. In geval van gebreken gelden de wettelijke garantieregelingen.

 3. Auteursrechten, licenties, eigendomsvoorbehoud

  1. Software gemaakt door SolydXK (in opdracht of aangeboden via de SolydXK repository) zijn uitgegeven onder GNU GPL. Alle software van derde partijen valt onder de licentie waaronder deze is uitgegeven.
  2. Hardware en overige goederen blijven eigendom van SolydXK en worden pas geleverd tot het moment van volledige betaling van de desbetreffende factuur.

 4. Betalingsvoorwaarden

  1. Vergoedingen dienen van tevoren te worden betaald voor de volle duur van de overeenkomst, tenzij een kortere factuurperiode is overeengekomen. Betalingen van de klant vinden plaats door middel van incasso. De klant machtigt SolydXK voor de uitvoering van incasso. De verleende geldige machtiging wordt in de overeenkomst weergegeven. De verleende machtiging geldt ook voor door de klant meegedeelde nieuwe persoonsgegevens en bankgegevens.
  2. SolydXK kan de prijzen aan het begin van een volgende looptijd van de overeenkomst wijzigen met inachtneming van een redelijke aankondigingstermijn van tenminste één maand. Indien de klant niet binnen de door SolydXK gestelde redelijke termijn bezwaar maakt tegen de wijziging, geldt de wijziging als aanvaard. In zijn wijzigingsaankondiging wijst SolydXK de klant erop, dat de wijziging van kracht wordt, indien hij daartegen geen bezwaar maakt.
  3. Vorderingen van SolydXK kan de klant uitsluitend compenseren met onbetwiste tegenvorderingen of tegenvorderingen die bij vonnis, dat in kracht van gewijsde* is gegaan, zijn vastgesteld.
  4. Indien de klant in betalingsverzuim geraakt, kan SolydXK zijn diensten blokkeren.
  5. Indien de klant gedurende twee opeenvolgende maanden met de betaling van een niet onaanzienlijk deel van de vergoeding of gedurende een langer dan twee maanden durende periode met de betaling van een bedrag, dat overeenkomt met het bedrag van twee maandelijkse vergoedingen, in verzuim geraakt, kan SolydXK de overeenkomst om gewichtige redenen zonder inachtneming van een opzeggingstermijn opzeggen. Er is met name ook dan sprake van een gewichtige reden voor onmiddellijke beëindiging zonder opzegtermijn door SolydXK, indien faillissement van de klant is aangevraagd, faillissement is uitgesproken of wegens gebrek aan baten is opgeheven.
  6. In geval van betalingsverzuim kan SolydXK een vergoeding verlangen van de hierdoor ontstane schade. SolydXK kan eveneens een vergoeding verlangen voor kosten die ontstaan door terugboekingen waarvoor de klant verantwoordelijk is.

   * Een vonnis is in kracht van gewijsde gegaan als er geen (gewone) rechtsmiddelen meer tegen openstaan, zoals hoger beroep of verzet. Een in kracht van gewijsde gegaan vonnis kan alleen nog door buitengewone middelen worden aangetast zoals herroeping.

 5. Plichten van de klant

  1. De klant is verplicht, de noodzakelijke gegevens volledig en correct te vermelden en wijzigingen onmiddellijk mee te delen. Dat geldt met name voor de adresgegevens, de bankgegevens en het e-mailadres.
  2. Het gebruik van de SolydXK diensten voor de verspreiding van schadelijke programma's of oneigenlijk functionerende botnets, voor de verzending van spamberichten of voor phishing, voor schendingen van merk- en auteursrechten, dan wel piraterij, voor frauduleuze of misleidende praktijken, productvervalsing of enige andere gedraging in strijd met het toepasselijk recht, is verboden.
  3. De klant sluit met SolydXK een overeenkomst ter verwerking van gegevens volgens Artikel 28 van de AVG, zodra SolydXK in opdracht van de klant persoonsgebonden gegevens verwerkt.

 6. Rechtsgevolgen bij schendingen en bedreigingen

  1. SolydXK kan diensten blokkeren als systemen niet functioneren of reageren zoals zij dit onder normale omstandigheden doen en daardoor de veiligheid, vertrouwelijkheid, beschikbaarheid, integriteit en belastbaarheid van systemen, netwerken, programma's, toepassingen, scripts, apps, bestanden en gegevens van SolydXK, andere klanten van SolydXK gestoord worden. Dit geldt ook dan, als SolydXK op grond van objectieve aanwijzingen het vermoeden heeft dat zich een dergelijke storing voordoet. Bij een opzettelijk handelen van de klant kan SolydXK de overeenkomst onmiddellijk zonder inachtneming van een opzegtermijn opzeggen.
  2. Indien derden aannemelijk maken dat hun rechten worden geschonden door aangeboden inhoud of als het op grond van objectieve aanwijzingen als waarschijnlijk kan worden aangenomen, dat rechtsregels worden geschonden door inhoud, kan SolydXK de inhoud blokkeren, zolang de schending of het geschil met de derde over deze schending voortduurt.
  3. Indien de klant in strijd met een verbod zoals opgenomen in paragraaf 5b handelt, kan SolydXK de diensten blokkeren.
  4. Zolang om voorgaande redenen een dienst geblokkeerd is blijft SolydXK's recht op betaling voortbestaan.
  5. SolydXK kan bij verwijtbare schendingen van de klant van de verplichtingen als omschreven in paragraaf 5 een vast bedrag aan schadevergoeding verlangen ter hoogte van de normalerwijze te verwachten schade. Partijen behouden het recht een uitgebleven, lagere of hogere schade aan te tonen.

 7. Vrijwaring

  De klant vergoedt aan SolydXK alle schade, die uit schending van de vorenstaande regelingen ontstaat, voor zover hij hiervoor verantwoordelijk kan worden gehouden. De schadevergoeding omvat ook de redelijke kosten voor een noodzakelijk te voeren verweer in een procedure. SolydXK informeert de klant onmiddellijk, indien zij zelf of een derde dergelijke aanspraken geldend maakt en geeft de klant de gelegenheid hierop inhoudelijk te reageren.

 8. Aansprakelijkheid van SolydXK

  1. SolydXK is uitsluitend aansprakelijk voor schade door opzet en grove nalatigheid van SolydXK of een van zijn hulppersonen. Indien SolydXK of een van zijn hulppersonen een wezenlijke contractuele verplichting (kardinale verplichting) schendt op een wijze die het doel van de overeenkomst in gevaar brengt, is de aansprakelijkheid beperkt tot de typische schade, die SolydXK bij het sluiten van de overeenkomst in redelijkheid en billijkheid heeft kunnen voorzien, tenzij de schending van de verplichting opzettelijk of grof nalatig geschiedt.
  2. Deze beperking geldt niet bij dood, letsel en/of gezondheidsschade en bij aansprakelijkheid op grond van de Wet Productaansprakelijkheid.
  3. Voor zover de klant een ondernemer, een publiekrechtelijke rechtspersoon of een publiekrechtelijk fonds is, is de aansprakelijkheid, behalve in het geval van opzet of grove nalatigheid, beperkt tot de som van de contractuele vergoedingen, die de klant in een periode van twee jaar voor het intreden van de schadeveroorzakende gebeurtenis in het kader van de concrete overeenkomst aan SolydXK heeft betaald.

 9. Looptijd van de overeenkomst, opzegging

  1. Voor zover uit het concrete aanbod niet anders blijkt, wordt de overeenkomst steeds automatisch met de eerste looptijd van de overeenkomst verlengd, zolang hij niet door een van beide partijen met een termijn van een maand tegen het einde van de desbetreffende looptijd wordt opgezegd. Indien de eerste looptijd van de overeenkomst langer is dan een jaar, bedragen de verlengingsperiodes steeds een jaar.
  2. Indien SolydXK een overeenkomst rechtmatig wegens betalingsverzuim of om gewichtige redenen beëindigt, kan SolydXK na een redelijke termijn overgaan tot verwijdering van de voor deze klant opgezette services zoals een gesloten updatesysteem, voor zover de klant geen andere instructie heeft gegeven.

 10. Informatie herroepingsrecht


  Herroepingsrecht
  De klant heeft het recht om binnen 14 dagen zonder opgaaf van reden deze overeenkomst te herroepen.

  De herroepingstermijn bedraagt veertien dagen vanaf de dag waarop de overeenkomst is gesloten.

  Voor het uitoefenen van het herroepingsrecht dient de klant SolydXK (SolydXK Services, Baroniehoeven 11, 5244 HX Rosmalen, Nederland ,contact: info@solydxk.nl, telefoon: +31 624 918 025 dit mee te delen door middel van een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld een met de post verzonden brief of e-mail) over uw besluit, deze overeenkomst te herroepen.

  Voor naleving van de herroepingstermijn is het voldoende, dat de klant de kennisgeving over de uitoefening van het herroepingsrecht voor het verstrijken van de herroepingstermijn verstuurt.

  Gevolgen van de herroeping
  Als de klant deze overeenkomst herroept, dient SolydXK alle betalingen die deze van de klant heeft ontvangen terug te betalen, inclusief de leveringskosten (met uitzondering van de aanvullende kosten die zijn ontstaan doordat de klant een andere vorm van verzending heeft gekozen dan de door SolydXK aangeboden standaardlevering) en wel onmiddellijk en uiterlijk binnen veertien dagen vanaf de dag, waarop de kennisgeving van de herroeping van deze overeenkomst door SolydXK is ontvangen. Voor deze terugbetaling gebruikt SolydXK hetzelfde betaalmiddel als het betaalmiddel dat de klant bij de oorspronkelijke transactie heeft gebruikt, tenzij met de klant uitdrukkelijk anders is overeengekomen; in geen geval worden de klant vanwege deze terugbetaling kosten in rekening gebracht.

  De klant dient de goederen onmiddellijk en in elk geval uiterlijk binnen veertien dagen vanaf de dag, waarop de klant SolydXK informeert over de herroeping van deze overeenkomst, aan SolydXK (SolydXK Services, Baroniehoeven 11, 5244 HX Rosmalen, Nederland) terug te zenden of te overhandigen. Voor naleving van de termijn is het voldoende dat de klant de goederen na afloop van de termijn van 14 dagen verstuurt. De klant draagt de directe kosten voor terugzending van de goederen.

  Een eventueel waardeverlies van de goederen dient de klant slechts te vergoeden indien met de goederen is omgegaan op een manier die voor de controle van de toestand, eigenschappen en het functioneren van de goederen niet nodig was en deze manier van omgang het waardeverlies tot gevolg had.

  Indien de klant heeft verlangd, dat de dienstverlening tijdens de herroepingstermijn moet beginnen, dient de klant SolydXK een passend bedrag te betalen, dat overeenkomt met de verhouding tussen het aandeel reeds geleverde diensten tot het moment waarop de klant SolydXK heeft geïnformeerd over de uitoefening van uw herroepingsrecht en het totaal van de in de overeenkomst opgenomen dienstverlening.

  Het herroepingsrecht is niet van toepassing indien de overeenkomst als onderdeel van commerciële of beroepsmatige activiteiten van de klant kan worden beschouwd.


 11. Geschillenbeslechting

  Onlinegeschillenbeslechting
  De Europese Commissie biedt een platform voor onlinegeschillenbeslechting (ODR). Klanten kunnen dit platform gebruiken voor de beslechting van geschillen.

  Beslechting van consumentengeschillen
  SolydXK is niet verplicht deel te nemen aan een beslechtingsprocedure voor een geschillencommissie en zullen hiertoe per individueel geval besluiten.